Polityka prywatności

Keith Keller

 

 

Mając na względzie, iż ochrona prywatności Użytkowników jest dla nas bardzo istotna oraz biorąc po uwagę wymogi wprowadzone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Użytkowników opracowana i przyjęta zostaje niniejsza Polityka Prywatności. Określa ona zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu w związku z przekazywaniem przez nich danych oraz korzystania z funkcjonalności Serwisu.

 

I. DEFINICJE

 • Administrator – administrator danych osobowych Użytkowników, tj. Sebastian Wejchert  wykonujący  działalność gospodarczą pod firmą: BES Sebastian Wejchert, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Chrobrego, NIP: 5811865848
 • Polityka prywatności – niniejszy dokument regulujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 • Serwis – strona internetowa pod adresem garmed.org
 • Użytkownik – każdy podmiot korzystający i przekazujący Administratorowi swoje dane osobowe, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail, bądź wypełnienie oraz przesłanie formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Administrator.
2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:

 • imię i nazwisko/firma Użytkownika/imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej;
 • adres zamieszkania/zameldowania/siedziby;
 • adres korespondencyjny;
 • numer NIP, numer REGON;
 • numer IP komputera.

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia umowy o świadczenie usług lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika zamierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, w którym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Administratora (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub dobrowolna zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Serwisu,
w szczególności przesłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego, podanie danych osobowych jest konieczne.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, a w szczególności oświadcza, iż:

 • przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem;
 • zbiera i przetwarza dane osobowe w celach prawnie dopuszczalnych oraz nie poddaje ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowuje dane osobowe Użytkownika nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia calu przetwarzania.

III. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH

7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, a także żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawdziwe. Ma on prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia lub usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji w całym zbiorze danych, które go dotyczą.

8. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdej chwili, jeżeli zajdzie jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
 • Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych;
 • dane osobowe były przetwarzanie niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

9. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

 • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenie ich wykorzystania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

10. Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IV. ODBIORCY DANYCH

11. Dane osobowe Użytkowników, w celach wskazanych w Polityce Prywatności, mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • podmiotom współpracującym z Administratorem;
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;
 • biurom rachunkowym;
 • podmiotom zapewniającym usługi marketingowe;
 • dostawcom oprogramowania służącego do komunikacji.

V. PLIKI COOKIES

12. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), które umożliwiają Użytkownikom korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie, prawidłowe jego funkcjonowanie oraz dostosowanie do Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych oraz marketingowych.

13. Użytkownik korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej może w każdej chwili usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystywanie plików cookies
w przyszłości.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14. Użytkownicy nie mogą podawać danych osobowych innych podmiotów będących Użytkownikami lub niebędących Użytkownikami Serwisu.

15. Administrator wykorzystuje środki organizacyjne i techniczne, które gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.

 

VII. KONTAKT

16. Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych lub informacji dotyczących Polityki Prywatności.

Media społecznościowe